Glavna področja dela Odvetniške pisarne DREN & ROVŠEK SRŠE d.o.o.:

Gospodarsko statusno in pogodbeno pravo

 • ustanavljanje gospodarskih družb in podružnic
 • statusne spremembe družb
 • priprava pogodb o skupnih vlaganjih
 • izvajanje skrbnih pregledov
 • svetovanje v zvezi s prevzemi in združitvami
 • svetovanje in zastopanje v zvezi z vprašanji varstva konkurence
 • priprava in svetovanje pri sklepanju vseh tipov gospodarskih pogodb
 • priprava podjetniških pogodb

Pravo intelektualne lastnine

 • zastopanje v postopkih pridobivanja in ohranjanja pravic industrijske lastnine (znamke, modeli, patenti) pred Uradom RS za intelektualno lastnino, Uradom za usklajevanje na notranjem trgu in WIPO (World Intellectual Property Organisation)
 • zastopanje v domenskih sporih
 • priprava avtorskih pogodb
 • svetovanje v postopku pridobivanja/prenosa avtorskih pravic
 • priprava licenčnih pogodb, pogodb o prenosu know-howa
 • vpis licenc v registre Urada RS za intelektualno lastnino

Pravo javnih naročil

 • priprava podlag za izvajanje javnih naročil
 • priprava razpisne dokumentacije in pogodbe za izvedbo javnega naročila
 • izvedba postopka oddaje javnega naročila
 • svetovanje ponudnikom pri pripravi ponudbe
 • zastopanje naročnikov in ponudnikov v postopkih uveljavljanja pravnih sredstev (zahtevek za revizijo, zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, vpogled v ponudbe in drugo dokumentacijo)

Delovno pravo

 • priprava pogodb o zaposlitvi
 • svetovanje pri spreminjanju sistemizacije delovnih mest
 • priprava splošnih aktov delodajalca
 • svetovanje v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • svetovanje in priprava dokumentacije za napotitve delavcev v tujino
 • svetovanje in ureditev dokumentacije, dovoljenj za opravljanje dela tujcev v Sloveniji
 • zastopanje v sodnih postopkih

Poslovna skrivnost

 • priprava in svetovanje v zvezi s pravilniki o zaupnosti / poslovni skrivnosti glede na Zakon o poslovni skrivnosti
 • pregled in uskladitev druge dokumentacije z Zakonom o poslovni skrivnosti (pogodbe s poslovnimi partnerji, družbene pogodbe oz. akti o ustanovitvi, pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o nerazkritju itd.)

Zastopanje v postopkih

 • pravdni postopki
 • upravni postopki
 • postopki pred Uradom RS za intelektualno lastnino
 • insolvenčni postopki
 • postopki pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije
 • arbitražni postopki

Civilno in nepremičninsko pravo

 • priprava vseh vrst civilnopravnih pogodb
 • priprava pogodb o prodaji/nakupu nepremičnin

Osebni podatki

  • priprava internih aktov, pogodb o obdelavi, pogodb skupnih upravljalcev, obvestil, soglasij, evidenc in drugih potrebnih dokumentov za skladno poslovanj
  • opravljanje funkcije Pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO)
  • izdelava dokumentov ocena zakonitega interesa (LIA), ocena učinkov tveganja (DPIA)
  • izvedba gap analiz, svetovanje glede konkretnih vprašanj s tega področja