Predstavitev upravljavca

Ta dokument je namenjen predstavitvi informacij v zvezi z obdelavami osebnih podatkov posameznikov, katerih osebne podatke obdeluje Odvetniška pisarna DREN & ROVŠEK SRŠE d.o.o., Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Odvetniška pisarna DRS d.o.o.«). V kolikor vaše osebne podatke Odvetniška pisarna DRS d.o.o obdeluje (na primer, vendar ne nujno in/ali obvezno, ste bili napoteni na spletno stran www.op-drs.si), najdete potrebne informacije glede obdelave vaših osebnih podatkov tukaj (v nadaljevanju Informacije).

Za namene opravljanja odvetniške dejavnosti zagotavljamo pravne storitve, vključno z zagotavljanjem pravnega svetovanja, pripravo pravnih listin (kot so pogodbe, tožbe in druge listine) ter zastopanje strank pred sodišči in drugimi pristojnimi organi (več o delovanju Odvetniške pisarne DRS d.o.o. si lahko preberete na spletni strani www.op-drs.si). Med opravljanjem pravnih storitev zbiramo in obdelujemo osebne podatke, ki se nanašajo na potencialne ali obstoječe stranke in/ali njihove zaposlene/zastopnike in/ali druge povezane osebe (npr. člane družbe strank, svetovalce strank).

Odvetniška pisarna DRS d.o.o se zavezuje, da bo obdelovala vaše osebne podatke v skladu s Splošno Uredbo, Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter z njimi sprejetimi temeljnimi načeli varstva osebnih podatkov, Zakonom o odvetništvu, Kodeksom odvetniške poklicne etike ter skladno z izraženo voljo s strani posameznikov ali organizacij, ki so naše stranke. V ta namen ima Odvetniška pisarna DRS d.o.o. sprejetih več internih aktov in dokumentov v zvezi s tem (kot na primer Pravilnik o obdelavi in varstvu osebnih podatkov, Varnostno politiko na področju informatike).

V nadaljevanju izraz obdelava pomeni tako zbiranje, uporabo, dostop, pridobivanje in posredovanje.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Odvetniška pisarna DRS d.o.o pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov nima, saj k temu ni zavezana oz. za to glede na obdelave osebnih podatkov ni potrebe.

Nameni obdelave osebnih podatkov

Odvetniška pisarna DRS d.o.o. deluje v funkciji upravljavca podatkov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, naštetih v teh Informacijah. To pomeni, da se Odvetniška pisarna DRS d.o.o. odloča o načinu obdelave osebnih podatkov in za katere namene se obdelujejo. Odvetniška pisarna DRS d.o.o. obdeluje osebne podatke za namene izvajanja odvetniških storitev in poslovanja družbe, za namene izpolnjevanja zakonskih dolžnosti, zaposlovanja kadra, vzpostavljanja poslovne mreže in kontaktov/poizvedb bodočih strank.

V spisu, ki ga vodi odvetniška pisarna in ki se nanaša na posamezno stranko, se lahko zbirajo in hranijo, in sicer v pisni in elektronski obliki, naslednji osebni podatki (našteti primeroma, neizključno):

Ime in priimek, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, telefonska številka – mobilni, stacionarni, faks, elektronski naslov, številka TRR, zaposlitev, lastništvo nepremičnin, lastništvo vrednostnih papirjev, lastništvo premičnin, lastništvo deleža v družbi. Ti osebni podatki lahko vključujejo tudi informacije o bančnih računih ali finančnem statusu, če so nasprotne stranke – fizične osebe. V zvezi z nasprotnimi strankami vodimo osebne podatke, ki so potrebni za vodenje posameznih postopkov. Poleg navedenega Odvetniška pisarna DRS d.o.o. obdeluje osebne podatke za potrebe zaposlovanja svojega kadra.

Odvetniška pisarna DRS d.o.o. pri opravljanju storitev lahko sodeluje s poslovnimi partnerji zunaj družbe in ponudniki storitev tretjih oseb, kot so zunanji svetovalci, sodni tolmači, ponudniki storitev IT, računovodje itd., vse z namenom, da bi zagotovili pravilno delovanje naše odvetniške pisarne, kot tudi zaradi zagotavljanja kakovosti naših storitev. Za zagotavljanje predmetnih storitev zato lahko zbiramo in obdelujemo osebne podatke o takih poslovnih partnerjih/ponudnikih storitev in/ali njihovih zaposlenih/zastopnikih, ki lahko vključujejo ime, poštni naslov, osebno identifikacijsko številko, datum/kraj rojstva, številka telefona/faksa, e-poštni naslov in podatki o plačilu. Navedeni osebni podatki se zbirajo predvsem z osebnimi stiki in drugimi komunikacijskimi sredstvi (npr. pisma, telefoni, elektronska pošta, naša spletna stran) s temi poslovnimi partnerji in ponudniki storitev tretjim osebam.

Posebej skrbimo, da zbiramo in obdelujemo samo tiste osebne podatke, ki so potrebni v zvezi z nameni, za katere se obdelujejo in da jih ne obdelujemo na način, ki ni skladen s temi nameni. Nezagotavljanje osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za zagotavljanje naših storitev, lahko privede do nezmožnosti Odvetniške pisarne DRS d.o.o., da bi učinkovito zagotavljala svoje storitve, zato o takem primeru takoj obvestimo naše bodoče in obstoječe stranke.

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov:

Odvetniška pisarna DRS d.o.o. obdeluje osebne podatke na podlagi pogodbe med odvetniško pisarno in stranko, ki je skladna z:

 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 s spremembami; ZVOP-1),
 • Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679, GDPR),
 • Zakon o odvetništvu (Ur. l. RS, št. 18/93 s spremembami; ZOdv),
 • Kodeks odvetniške poklicne etike (dostopno na: http://www.odv-zb.si/predpisi/odvetniska-poklicna-etika),
 • Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 s spremembami; ZDR-1).

Odvetniška pisarna DRS d.o.o. v določenih primerih obdeluje osebne podatke posameznikov, ki se zbirajo in hranijo ter jih posreduje državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti (na podlagi zakona, npr. izpolnjevanje davčnih obveznosti, itd.) ter na podlagi zakonitih interesov (npr. v primeru zagotavljanja naših pravnih storitev, v primeru obdelave za namene vzdrževanja poslovnega omrežja, v primeru realizacije naših terjatev, itd.).

Uporabniki osebnih podatkov in morebitni prenos osebnih podatkov v tretje države

Odvetniška pisarna DRS d.o.o lahko vaše osebne podatke v zvezi z opravljanjem odvetniške dejavnosti prenaša tudi v tretje države, pri čemer je v tem primeru poskrbljeno za ustrezno raven zaščite osebnih podatkov, bodisi na podlagi zavezujočih poslovnih pravil (Binding Corporate Rules), standardnih pogodbenih klavzul, Ščita zasebnosti, bodisi da je za posamezno državo in/ali prenos z odločbo ustreznega organa ugotovljena ustrezna raven zaščite osebnih podatkov.

Pravice posameznikov v zvezi z obdelavami osebnih podatkov

Posamezniki imajo naslednje pravice v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov, ki jih Odvetniška pisarna DRS d.o.o. obdeluje, razen, če zanje veljajo izjeme v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi o varstvu osebnih podatkov:

  • Pravica do dostopa do vaših osebnih podatkov in popravek netočnih podatkov
  • Pravica zahtevati izbris podatkov
  • Pravico imate zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov
  • Pravica do prenosljivosti podatkov
  • Pravica do ugovora o obdelavi na podlagi zakonitega in/ali upravičenega interesa
  • Pravica do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije

Roki hrambe osebnih podatkov

Odvetniška pisarna DRS d.o.o bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega namena.

Osebni podatki se hranijo do poteka rokov, določenih v zakonodaji. Roki so lahko dolgi od 5 let in več.

Določeni podatki se hranijo tudi iz razloga dokazovanja skladnosti z vašimi zahtevami oziroma v okviru sklenitve in/ali izvedbe pogodbe.

Kontakt

Za vse nadaljnje informacije, podajo pisnih zahtev v zvezi z vašimi pravicami glede osebnih podatkov in vašo morebitno korespondenco glede teh Informacij, se obrnite na:

Odvetniška pisarna DRS d.o.o.
Štefanova ulica 5
T: + 386 1 200 51 00
F: + 386 1 200 51 17
E: info@op-drs.si

Veljavnost, spremembe in dopolnitve teh informacij

Te Informacije se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo, pri čemer vedno velja zadnja veljavna verzija, kar je razvidno iz datuma sprejetja zadnje veljavne verzije.

Vsakokrat veljavna verzija teh Informacij je objavljena na www.op-drs.si, v fizični in elektronski obliki pa je na voljo na sedežu Odvetniške pisarne DRS d.o.o.

Te Informacije o obdelavi osebnih podatkov so veljavne od 25.05.2018 dalje.

V Ljubljani, dne 25.5.2018

Odvetniška pisarna DREN & ROVŠEK SRŠE d.o.o.

Mateja Dren, direktorica
Nastja Rovšek Srše, direktorica